Produkt dnia
Gra PS5 Tram Sim Deluxe Console Edition PL Symulator Tramwaju Tramsim
Gra PS5 Tram Sim Deluxe Console Edition PL Symulator Tramwaju Tramsim

118,00 zł

Cena regularna: 123,00 zł

Najniższa cena: 123,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z grami Shock Games

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1.Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę sklepu internetowego www.shockgames.pl.

    2.Definicje:

    a)Sklep internetowy – Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.shockgames.pl,

    b)Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

    c)Sprzedawca – Firma SHOCKGAMES Piotr Krowisz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska 204 a lok. 10 , NIP: 894-291-98-71 , REGON: 022365167 ,

    d)Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

    e)Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

    f)Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

    g)Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

    h)Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

    i)Zamówienie Specjalne – to oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, poprzedzone indywidualnymi ustaleniami, w których Sprzedawca i Kupujący określili odmienne od niniejszego Regulaminu warunki Umowy sprzedaży i/lub warunki realizacji Zamówienia.

    j)Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

    k)Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

    l)Produkt przedpremierowy – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą; Produkt przedpremierowy, ukazuje się w sprzedaży w dacie określonej przez producenta (wydawcę), w związku z czym realizacja Zamówienia i dostawy Produktu przedpremierowego zależna jest od daty premiery.  

    m)Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

    n)Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,  

    o)Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT , faktura VAT - marża lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

    p)Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.,

    q)Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.,

    3.Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:  

       a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

       b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, lub poprzez      wiadomość elektroniczną email, a także telefonicznie.

    4.Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.  

    5.Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@shockgames.pl.

    6.W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

    7.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

    8.Do korzystania ze Sklepu internetowego www.shockgames.pl, niezbędny jest komputer z procesorem, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów, dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.  

    9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

  § 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

    1.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.  

    2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem §4 ust. 4. zd. 2.

    3.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:  

    a)złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

    b)złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

    c)złożenie Zamówienia drogą mailową,

    d)złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,

    4.Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, używane lub fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. W przypadku gdy Produkt posiada jakiekolwiek wady, Sprzedawca informuje o tym Kupujących, zamieszczając odpowiednie informacje w opisie Produktu.

    5.Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

    6.Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d), niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 lub w soboty od 10:00 do 14:00.

    7.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

    8.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

    9.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@shockgames.pl, wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia.

    10.W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 793 – 020 - 695.

    11.Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:30, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

    12.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

    13.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.  

    14.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Produktu.  

    15.Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi średnio 1 dzień roboczych. Każdorazowo Czas realizacji Zamówienia podany jest w opisie Produktu.

    16.Czas realizacji Zamówienia Specjalnego ustalany jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

    17.Czas realizacji Zamówienia na Produkty Przedpremierowego zależny jest od daty premiery, wskazanej w opisie - rozpoczęcie realizacji Zamówienia na Produkty Przedpremierowe następuje najpóźniej na dzień przed datą premiery Produktu Przedpremierowego.

    18.Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów lub o przesunięciu daty premiery Produktu Przedpremierowego, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu lub Produktu Przedpremierowego albo z całości Zamówienia. W przypadku odwołania premiery Produktu przedpremierowego przez producenta (wydawcę), Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności uiszczone na poczet Zamówienia Produktu przedpremierowego.

    19.W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 21 dni roboczych.

    20.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
    21. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej , zajmujemy się sprzedażą detaliczną - zastrzegamy sobie prawo do anulowania takich zamówień bez podania przyczyny.

     19. 22. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

  § 3. PŁATNOŚCI

    1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

    2.O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

    3.Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon, faktura VAT lub faktura VAT - marża ).

    4.Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

    5.Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:  

    a)płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

    b)płatność kartą płatniczą – Visa lub MasterCard.

    c)płatność za pobraniem.

    d)płatność internetowa – szybkie przelewy realizowane za pośrednictwem firmy BlueMedia.

    6.Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

    7.W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

    8.W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), niniejszego paragrafu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

    9.W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 c), d) niniejszego paragrafu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie i nie dotyczy przypadków zamówień składanych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne).

    10.W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), d) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

    11.Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

 

  § 4. DOSTAWA

    1.Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

    a)odbiór osobisty zamówionych Produktów ze sklepu przy ul. Strzegomska 204 a lok. 10, 54-432 Wrocław,

    b)dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DHL,  

    c)dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską S.A.,

    2.Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

    3.Koszty dostawy ponosi Kupujący.

    4.Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw dostępnym pod adresem: https://shockgames.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 . Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Poza granice RP, Sprzedawca umożliwia wysyłkę wyłącznie Produktów software, tj. gier (bez konsol i akcesoriów).

    5.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

    6.Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

  § 5. REKLAMACJA

    1.Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

    2.W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

    3.Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.  

    4.Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

    5.Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

    6.Reklamacje należy kierować na adres:

    SHOCKGAMES Piotr Krowisz , ul. Strzegomska 204 a lok. 10, 54-432 Wrocław,

    lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@shockgames.pl.

    7.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  

    8.Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.  

    9.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

    10.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.

    11.Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

  § 6. GWARANCJA

    1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt oraz szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu. W razie gdy w opisie Produktu nie została podana informacja o długości okresu gwarancyjnego, oznacza to, że gwarancja wynosi 12 miesięcy.  

    2.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

 

  § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1.Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

    2.Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:  

    a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

    b)umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

    c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    d)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

    e)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

    f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

    g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

    h)umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

    i)umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

    j)dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

    k)umów zawartych w drodze aukcji publicznej  

    l)umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

    m)umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    3.Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.  

    4.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

    5.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

    6.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

    8.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.  

    9.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

    10.Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.  

    11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.  

    12.Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

  § 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

  § 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

    1.Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.shockgames.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.  

    2.Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.shockgames.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

    3.Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.shockgames.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

    4.Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

  § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.  

    2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

    3.Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    4.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

    5.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z Kupującym nie będącym konsumentem sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

    6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

    7.Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl